Algemene voorwaarden

 

 

Deze algemene voorwaarden van Van den Brule Consultancy, verder VDBC zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

De hieronder gebruikte term "afnemer" word mee verwezen naar de klant.

 

TOEPASSELIJKHEID

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen VDBC en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van VDBC.

VDBC kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten.

Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 juni 2008.

 

OVEREENKOMSTEN

 

Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

Opdrachten die door VDBC in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

Via de website gedane bestelling zijn overeenkomsten, die tot stand komen direct bij de bestelling.

Zowel de klant als VDBC krijgt per email de bestelling door.

Bij overeenkomsten die het bedrag van 500,00 euro inclusief Btw overschrijden kan VDBC een aanbetaling berekenen.

Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als VDBC deze schriftelijk of per email heeft bevestigd.

Op Producten waarvan VDBC aangeeft dat die speciaal voor de klant besteld worden kan VDBC een aanbetaling van 15% berekenen van de aankoopprijs incl Btw.

Een gedane bestelling van een PC systeem kan worden geannuleerd maar hiervoor brengt VDBC 15 % van de het aankoopbedrag in rekening voor restockingsfee, omdat VDBC op maat systemen levert en direct voor U aan de slag gaat.

Speciaal voor de klant bestelde artikelen , of dat VDBC aangeeft dat deze worden besteld voor de klant, kunnen niet retour.

 

OPDRACHTEN

 

Een gedane opdracht bindt de afnemer.

De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht. VDBC biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen.

Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

VDBC kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

VDBC is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

Bij een zakelijke overeenkomst tussen bedrijven en VDBC zijn zowel mondeling als schrijftelijk of electronische overeenkomsten bindend en vallen niet onder het herroepingsrecht.

 

OFFERTES

 

Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.

VDBC bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes.

 

Pas als schriftelijk of per email bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

VDBC kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

 

CONFORMITEITS EIS

 

VDBC levert producten conform de afspraak,of zichtbaar op de website bij aankoop.

Zou een product toch niet zijn geleverd zoals vermeld bij de bestelling mondeling of via de website,

Dan kunt U dit binnen 2 maanden na aankoop aan ons melden.

 

FACTUREN

 

Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.

De factuurdatum is de afgiftedatum.

Facturen zijn het garantiebewijs.

Mondelinge toezeggingen verbinden VDBC slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door VDBC zijn bevestigd.

 

AANBIEDINGEN

 

Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering.

Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

PRIJZEN

 

Bestellingen van VDBC worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van bestellen bij VDBC.

Tenzij duidelijk kon zijn dat de prijs vermeld bij een product niet mogelijk of toepasselijk is voor dat product.

Ofwel een drukfout. Dit noemt men ook wel kennelijke vergissing.

Alle op de website genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Indien er een foutieve prijs op de site staat wordt de klant hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

BETALING

 

Alle facturen dienen te worden voldaan contant of pinnen bij afhalen, of per vooruit betaling of Ideal bij verzending.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling,

zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is,

van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand

waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

 

Producten blijven bezit van VDBC totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.

Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan,

zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven,

in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Niet tijdige betaling geeft VDBC het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten,

dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

VDBC is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door VDBC te bepalen wijze.

Indien VDBC, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

VDBC staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

 

LEVERINGSTERMIJN

 

Op producten en diensten van VDBC geld een levertijd van maximaal 30 dagen.

VDBC maakt afspraken met de afnemer voor de geschatte levertijd.

 

Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend - fataal voor VDBC.

Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat VDBC op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of van rechtswege in verzuim is.

Afnemer heeft na het overschrijden van de 30 dagen wel het recht om de bestelling te ontbinden.

Bij ontbinding zal het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

Dit geld niet voor producten waarvan de afnemer kon waarnemen op de website dat het product niet voorradig was en moelijk leverbaar was.

VDBC zal de afnemer duidelijk op de hoogte brengen dat een product niet voorradig is of moeilijk leverbaar.

 

RECLAMES

 

Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Afnemer is verplicht om de door VDBC geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk,per email of telefonisch aan VDBC worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten.

Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk,per email of telefonisch en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten,

kunnen geen grond opleveren voor VDBC gegrond wordt bevonden, heeft VDBC het recht de volgende keuze te maken:

 

De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.

Het geleverde te laten repareren door de debetreffende fabrikant.

Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten.

In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar VDBC teruggezonden.

 

GARANTIE

 

VDBC staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten,

met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

Op alle producten ofwel aankopen wordt vanaf 1 September 2009 24 maanden ipv 12 maanden carryin garantie verleend.

Uitzondering hier op is TFT monitoren daarbij bedraagt de garantie tijd meestal 3 jaar.

De garantie op producten loopt rechtstreeks via VDBC.

Denkt U een defect te constateren aan Uw product word deze door VDBC nagekeken.

U kunt hiervoor uw product dat voor reparatie in aanmerking komt naar VDBC verzenden of brengen op afspraak.

Dit is op eigen risio , en kosten van de klant,

Producten worden altijd eerst uitgebreid getest en bij defecten worden de meeste producten tegen hetzelfde product omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

VDBC behoudt het recht voor om een gelijkwaardig product te leveren als een bepaald product niet meer leverbaar is.

Bij een toegekende garantie claim word U geinformeerd wat de garantie inhoud van de desbeftreffende fabrikant.

BIj monitors TFT, notebooks, printers, en merk pc's geld het garantie beleid van de fabrikant vanaf de aankoopdatum.

Bij TFT monitors geld meestal dat maximaal 3 dode pixels zijn toegestaan.

Dit houdt meestal in de zogenaamde iso norm : ISO 13406-2.

zie hiervoor ook de garantie voorwaarden van de fabrikant op onze website of rechtstreeks bij de fabrikant.

Meestal wil de fabrikant dat een TFT monitor of notebook , printer bij de afnemer aanwezig is bij een defect omdat ze een pickup en return service of een variatie daarop verlenen.

U kunt natuurlijk ten alle tijde ook met VDBC hierover per email of telefonisch contact op nemen, dat VDBC het voor U regelt.

VDBC is altijd Uw eerste aanspreekpunt.

 

Garantie vervalt als : producten niet op de juiste wijze zijn onder houden of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig , ondeskundig of verkeerde toepassing van software is gebruikt.

Van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van VDBC wijziging cq reaparaties in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

Of er is geen probleem geconstateerd.

VDBC kan dan 49,00 euro incl btw in rekening brengen voor onderzoekskosten per incident.

 

PC systemen moeten voor een reparatie aanvraag compleet in gebracht of verzonden worden naar VDBC.

Als een klant zelf andere producten heeft geplaatst in een systeem en er een verband is met een defect door plaatsen van een ander product dan bij VDBC is aangekocht valt dit niet onder garantie.

Als de afnemer producten ter reparatie naar VDBC heeft opgestuurd en deze niet binnen 2 maanden na aankomst bij VDBC tegen betaling van bovengenoemde kosten heeft voldaan , wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van VDBC.

Producten die uit de verpakking zijn geweest en duidelijke gebruiksporen vertonen waardoor VDBC het product niet meer kan verkopen

kunnen niet worden geruild of tegen geld retour.

Onze "PC systemen" zijn maatwerk systemen, en kunnen daarom niet retour of geruild worden.

U krijgt van ons per email of telefonisch bericht als uw product is onderzocht.

 

 

TRANSPORT SCHADE

 

In het geval dat u een product ontvangt van VDBC dat tijdens het transport beschadigd is dient u het volgende te doen:

 

- In geval van zichtbare schade aan het geleverde dient u meteen een melding te maken bij TNT binnen 24 uur : Tel: 06 52087723

- U brengt VDBC hierover direct op de hoogte per telefoon.

- VDBC neemt contact daarnaar op met TNT.

- De afdeling RMA van VDBC neemt met U hiernaar contact op.

- Na goedkeuring aan VDBC van TNT Laat VDBC dit weten aan de klant, en kan deze het defecte product terug sturen naar VDBC

- Het defecte product wordt gerepareerd, hersteld of omgeruild ( er is nimmer sprake van geld retour )

- Het vervangende product wordt terug gestuurd naar de klant

- VDBC handelt de schade af met TNT.

 

 

De volgende procedure geld als de klant naar ons een product en of systeem zend voor een garantie claim of voor retour en deze komt beschadigt aan:

 

- VDBC neemt contact op met de klant en geeft aan dat het pakket beschadigt is aangekomen bij VDBC.

- Wij zullen aan uw verzendbedrijf doorgeven dat het pakket beschadigt is aangekomen.

- De klant, de afzender, is zelf altijd aansprakelijk voor de schade en dient deze te verhalen bij zijn verzendbedrijf.

 

ONTBINDING

 

Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens VDBC niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd,

hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt,

voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat,

alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest,

is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die VDBC te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

VDBC is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van VDBC.

In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft VDBC het recht om 20% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen,

onverkort het recht van VDBC op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling ,

waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

VDBC is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer

of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten. VDBC is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.

er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer,

zonder toestemming van VDBC wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.

er sprake is van overmacht.

er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.

er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.

De aansprakelijkheid van VDBC uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

De afnemer zal VDBC vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens VDBC.

VDBC kan ondanks met regelmatig bijwerken van de site niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

VDBC is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van VDBC.

 

OVERMACHT

 

Er is sprake van overmacht als VDBC zich niet kan houden aan overeenkomsten

of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van VDBC.

Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor VDBC als;

leveranciers van VDBC overeenkomsten met VDBC niet nakomen.

leveranciers van VDBC niet tijdig leveren.

vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor VDBC gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen. Bij overmacht zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden.

Als afnemer en VDBC het niet eens kunnen worden, is VDBC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

AFKOELINGSPERIODE ofwel herroepingsrecht( internet aankoop particulieren klanten )

 

Nadat de afnemer zijn bestelling ofwel product(en) heeft ontvangen, heeft de afnemer de mogelijkheid om binnen zeven 7 werkdagen na de ontvangst van zijn bestelling, de overeenkomst met VDBC te ontbinden, dit zonder opgaaf van reden.

 

Indien de afnemer de overeenkomst op basis van deze voorwaarden wenst te ontbinden,

dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief ) aan VDBC te melden.

De afnemer dient het product "na aanvraag van een rma" te zenden naar een door VDBC opgegeven adres.

De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

VDBC behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren( te vergoeden)

wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de afnemer (anders dan die van VDBC of de leverancier van het product) is beschadigd, of incompleet is.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VDBC schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is

of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal VDBC de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

VDBC heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

Als aan bovenstaande punten is voldaan word het betaalde aankoopbedrag aan de afnemer vergoed binnen uiterlijk 30 dagen.

"PC systemen" worden door VDBC als Maatwerk geleverd , daardoor vervalt het recht op retour.

Speciaal voor de klant bestelde artikelen , of dat VDBC aangeeft dat deze worden besteld voor de klant, kunnen niet retour.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Alle producten blijven eigendom van VDBC, totdat afnemer en VDBC volledig aan de overeenkomst hebben voldaan.

Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan VDBC en dat VDBC alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan.

Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

VDBC behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer nog niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan VDBC.

De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Producten of diensten, die voor garantie worden ingediend bij de fabrikant, blijven eigendom van afnemer,

maar VDBC behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

 

SOFTWARE

 

Indien een leverancier van VDBC het recht tot het gebruik van software slechts verleent,

overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen

van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker.

VDBC is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.

Geopende programmatuur , lees software, kan niet retour.

Verkeerd geinstalleerde drivers of virussen vallen nimmer onder garantie.

VDBC is niet aansprakelijk voor het verlies van data( SOFTWARE ) op een hardeschijf.

 

PRIVACY POLICY

 

VDBC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

VDBC zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen

die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

VDBC gebruikt de verzamelde gegevens om haar afnemers de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres,telefoonnummer en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.

Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen. Om het winkelen bij VDBC zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

In een eventueel VDBC account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

VDBC gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren

en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

VDBC verkoopt uw gegevens niet.

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Overeenkomsten tussen VDBC en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.